Химикотехнологичен и металургичен университет - София /ХТМУ/

University
Rating
Likes Talking Checkins
69 8105
About University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia
Description Химикотехнологичният и металургичен университет – София /ХТМУ/ е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България и акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите /FEANI/.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

ХТМУ прилага системата за трансфер на кредити (ECTS).

За всички желаещи студенти са осигурени общежития. Мисията на ХТМУ e да подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта както и да развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии, металургията и най-модерните направления на биотехнологиите, нанотехнологиите, енергийната и екологична ефективност и информационните технологии.

Mission Химикотехнологичният и металургичен университет /ХТМУ/ е утвърден учебен и научно-изследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, материалознанието, автоматиката, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания.
Phone (+359 2) 8163135
Web site http://dl.uctm.edu/bg/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this university