ਕੋਣ ਪਾ ਲੂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀ ਲਿਖੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰਾ .

Song
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About 'ਘੱਟ' ਲਿਖੀਦਾ BUT 'ਅੱਤ' ਲਿਖੀਦਾ ! ਲਬ ਜੁ
ਆਲ :) ♥• B@jwA ] ♥•

♤ ♤ .. ..

Web site http://djbajwa.tk
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this song