Opengown Camp : ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

Education
Rating
Likes Talking Checkins
34 0
About "ค่ายเปิดเสื้อกาวน์"
Description ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ (Opengown Camp) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตการเรียนแพทย์ ชีวิตนักศึกษาแพทย์ การทำงานของแพทย์ ได้รู้จักความเป็นโรงเรียนแพทย์ รู้จักคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมากขึ้น และที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์จะสามารถค้นพบตนเองได้ว่า ตนเองนั้นชอบและรักวิชาชีพแพทย์หรือไม่ หรือมีความเหมาะสมในการเรียนแพทย์มากน้อยเพียงใด

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์เป็นค่ายที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ และมีกระแสตอบรับทั้งก่อนและหลังการเข้าค่ายเป็นอย่างดี โดยในปี 2559 นี้ ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education