โรงเรียนประภัสสรวิทยา

 —
Rating
Likes Talking Checkins
126 0
About สถานศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา - มัธยมศึกษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
Description โรงเรียนประภัสสรวิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม พลานามัย และสุนทรียภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

P Professional มืออาชีพ
B Brain Power สร้างสรรค์
S Synergy รวมพลัง

Mission มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย
Phone 038-276890-4
Web site www.pbs.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school