کارگاه تئاتر

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About برگزاری کارگاه های تئاتر ( بازیگری .کارگردانی.نمایش نامه نویسی...)

شماره تماس:
Description برگزاری کارگاه های(بیان.بدن.کارگردانی . هدایت بازیگر. یوگا در تئاتر و.......)
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education