สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Description เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Mission 1. ดำเนินธุรกิจการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์

2. มีส่วนร่วม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

4. บริหารจัดการโดยให้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. บริการสังคม
Phone 077-576974-7
Web site www.ctscc.net
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this bank / financial institution