ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਾਹੀ ਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਅੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਾ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this product / service