עבודה לצעירים

 —
Rating
Likes Talking Checkins
55 0
About קהילת הצעירים מחפשי העבודה הגדולה בארץ!
לתקנון החברה פנה ל"אודות".
Description מדיניות פרטיות "עבודה לצעירים"
"עבודה לצעירים" מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות המקוון שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות שלנו. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת "עבודה לצעירים" במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיוחס לשני המינים.
רישום לשירותים
במסגרת ההרשמה לשירותי "עבודה לצעירים" תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי "עבודה לצעירים", יישמרו במאגר המידע שלנו. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
השימוש במידע
בעת השימוש בשירות המקוון ייתכן ויצטבר מידע על מנהגיך, עבודות אשר אתה מוצא בהן עניין, תחומים אשר מושכים אותך וכו'. "עבודה לצעירים" תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירות הראשי של הדף – הכוונה היא לעזור לך למצוא עבודה.
• כדי לאפשר לנו להציע לך שירותים נוספים שיעניינו אותך- לדוגמא, במידה וסימנת שאתה מתעניין בטיסות לחו"ל, נוכל להציע לך שירות מסוג זה. זאת כמובן אך ורק במידה וסימנת שאתה מעוניין לשמוע אודות כך.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים
• המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "עבודה לצעירים" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית..
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים ב"עבודה לצעירים".
תכנים של צדדים שלישיים

בדף הפייסבוק "עבודה לצעירים" ייתכן ויופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. "עבודה לצעירים" אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם .
מסירת מידע לצד שלישי
"עבודה לצעירים" לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
• במידה ותסמן בטופס הרישום כי הינך מעוניין לשמוע אודות עבודה זאת או אחרת ו\או תחום כלשהו אשר תרצה לשמוע אודותיו- אז יועברו פרטיך לגורמים הרלבנטיים בתחום זה בלבד.
• במקרה שתפר את תנאי השימוש ב"עבודה לצעירים", את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה "עבודה לצעירים" רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
• אם יתקבל בידי "עבודה לצעירים" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "עבודה לצעירים";
• בכל מקרה ש"עבודה לצעירים" תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• אם "עבודה לצעירים" תארגן את פעילות דף הפייסבוק במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות "עבודה לצעירים" עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אחריות
השירותים והמידע ב"עבודה לצעירים" ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "עבודה לצעירים", בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין "עבודה לצעירים" אחראית ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג '.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. "עבודה לצעירים" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת "עבודה לצעירים" אינה מתחייבת ששירותי דף הפייסבוק לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.
"עבודה לצעירים" אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו .

"עבודה לצעירים" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון .
"עבודה לצעירים" לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.
"עבודה לצעירים" לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד .
אבטחת מידע
"עבודה לצעירים" מיישמת בדף הפייסבוק מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "עבודה לצעירים" אינה מתחייבת שהשירותים בדף הפייסבוק יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
שינויים במדיניות הפרטיות
"עבודה לצעירים" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.
Mission "עבודה לצעירים" נוצרה בכדי ליצור קהילה חיה ותוססת של צעירים, ולאפשר למחפשי העבודה ולדורשי העבודה להרגיש בבית.
Phone 0526578265
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this company