TU Green Campus

 —
Rating
Likes Talking Checkins
15 0
About Planning and Management toward Green University:Thammasat University, Rangsit Campus
Description มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงผังแม่บท
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตาม 5 แนวทางหลัก:

ศูนย์ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน | ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว | มหาวิทยาลัยแห่งความสุข | โครงข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทีมงานปรับปรุงผังแม่บทฯ ขอให้ Fan Page นี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์ ความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรส่วนต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางกายภาพ
ในมหาวิทยาลัยของเรา

ทั้งการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน เช่น ปัญหาที่จอดรถ ปัญหารถ NGV
ปัญหาทางเดินเท้า/ทางจักรยาน ปัญหาแสงสว่าง ปัญหาพื้นที่สีเขียว/ร่มเงาต้นไม้ไม่เพียงพอ

และวิสัยทัศน์ระยะยาว เพื่อให้ชาวมธ.มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community