ධර්මපාල ප්‍රතිරාවය

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About මා කාර්යශීලී විය යුතු ය; කාර්යශීලී වීම නම් ව්‍යවස්ථානුකූල ක්‍රම අනුව උද්ඝෝෂණයෙහි නියැලීම යි...
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government official