วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

Buddhist temple
Rating
Likes Talking Checkins
54 8415
About ศิษย์สร้างถวาย หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร วัดป่าโนนแพง
Description กลุ่มศิษย์หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร
http://www.facebook.com/groups/luangporboonaum

facebook ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/lpboonaum

พิกัด GPS
องศา ทศนิยม
ลองติจูด
N 17.96879
ละติจูด
E 104.20503

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556
Mission สงเคราะห์โลกและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
Phone +66 42 591 669
Web site http://www.facebook.com/groups/luangporboonaum
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this buddhist temple