ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਰ ਜਾਏਗੀ

Song
Rating
Likes Talking Checkins
80 0
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this song