നചികേതസ്സ്

Personal blog
Rating
Likes Talking Checkins
6 0
About http://nachiketas.com/
Description കഠോപനിഷത്തിലെ കഥാനായകനായ മുനികുമാരന്‍. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്കു തുല്യന്‍. (സംശയോണ്ടെങ്കി വിക്കീപ്പോയി നോക്ക്)
Web site http://www.nachiketas.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this personal blog