โรงเรียนสตรียะลา

 —
Rating
Likes Talking Checkins
313 944
About ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสตรียะลา นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา แสงใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี http://www.sy.ac.th
Description ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7321-2965

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา โดยสังเขป
โรงเรียนสตรียะลา ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2469 ในสมัย
พระสมานไมตรีราษฎร์ ( ปั้น สุขุม ) ได้ขอความร่วมมือขุนขจรโจรแสยง นายอำเภอเมืองยะลาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านสะเตง เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2477 มีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3 หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล
พ.ศ. 2478 ได้รวมกับโรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ทางราชการให้นักเรียนหญิงแยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดยะลา ใช้ห้องแถวพระรัฐกิจวิจารณ์ ( สวัสดิ์ ณ นคร ) ถนนรัฐคำนึงเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน สอนถึงชั้น ม.3 มีนักเรียน 57 คน มีนายทองเติม นิลโมจน์เป็นครูใหญ่
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2486 ย้ายสถานที่ไปตั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดยะลา บริเวณบ้านสะเตง (สำนักงานชลประทาน จังหวัดยะลา) ปัจจุบัน
พ.ศ. 2489 ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนการช่างชาย (วิทยาลัยเทคนิคยะลาปัจจุบัน )
พ.ศ. 2494 ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลา ( บริเวณวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปัจจุบัน )
พ.ศ. 2498 ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนสตรียะลาปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2501 – 2504 เข้าโครงการ คพศ. ครูใหญ่คือ นางจงกล อุบลสิงห์ ( ทองศรีสุข ) ได้ไปดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อกลับมาพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คหกรรม ธุรกิจ โสติทัศนศึกษา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ คมช. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท)
พ.ศ. 2520 เข้าโครงการ คมภ. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 ) เปิดสอนแบบสหศึกษา
พ.ศ. 2525 เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2540 เข้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

พ.ศ. 2542 เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543 เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบ 5 ส.

พ.ศ. 2544 เข้าโครงการยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของจังหวัดยะลา

พ.ศ. 2544 ครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการครูต้นแบบของสภาการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2544 เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะและจิยธรรม ร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2545 เข้าร่วมโครงการร่วมมือบำบัดรักษาโดยวิธี Matrix Program กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

พ.ศ. 2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของสหวิทยาเขตนิบงทักษิณ จังหวัดยะลา

พ.ศ. 2545 เข้าร่วมการประเมินภายในของหน่วยงานต้นสังกัด กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนสตรียะลา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 เข้าร่วมโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

พ.ศ. 2547 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เข้าประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20-22 ธันวาคม 2547)

พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เป็นตัวแทนจังหวัดยะลาเข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน และ นักเรียนรับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 12 กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักผู้ตรวจราชการเขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และ นางสาวนิสากร สงอักษร นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2548 นายพงศ์พนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ. 2549 นายสิริพงศ์ วงศ์พัทยากร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ. 2550 นายชินภัทร ตันติสุวรรณโณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ. 2551 นายประวุฒิ ประดับเพชรรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวภัทรพร กลีบโกมุท ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

Mission 1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนหลักธรรมมาภิบาล น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

3. พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นคนดี เก่ง มีความสุข

4. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

5. เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล

6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความสนใจ เน้นความคิด มีจิตสาธารณะ

7. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Phone 0-7321-2965
Web site www.sy.ac.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school