Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay .

 —
Rating
Likes Talking Checkins
522 0
About Admin : [Mây Êm] Email: nguyetcat.ad@gmail.com
Description Hạnh Phúc Đôi Khi Nhẹ Như Gió Bay! [16/01/11]
Mission Có nỗi nhớ ở trong lòng một chút, đem tỏ bày để gió cuốn bay đi. Vậy nên đã biết mình hạnh phúc thì phải cố mà giữ lấy .
Phone Điện thoại
Web site http://www.facebook.com/hanhphucgiobay https://www.facebook.com/profile.php?id=100002608553555&ref=ts
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community