มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย : PNET

 —
Rating
Likes Talking Checkins
10 24
About องค์กรกลางฯ (PNET) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
Description ตราของมูลนิธิฯ เป็นสัญญาลักษณ์รูปคนชูมือขวาขึ้นสุดแขน เบื้องหลังมีเส้นตวัดโค้งเป็นรูปวงรีเกือบบรรจบกัน ด้านล่างมีคำขวัญว่า “มีเสียง มีสิทธิ มีส่วน” ซึ่งหมายถึง การตระหนักรู้ถึงหนึ่งเสียงอันสำคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมใช้สิทธิทางการเมืองอย่างถูกต้อง มีอิสระ บนพื้นฐานแห่งเสรีภาพของปวงชนตามระบอบประชาธิปไตย
Mission มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระบอบประชาธิปไตย และ สอดส่องดูแลการเลือก ตั้งให้สุจริต และเที่ยงธรรม
๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการพัฒนาระบอบ ประชาธิปไตย ตลอดจนจัดหารายได้และการบริจาคเพื่อการสนับสนุนดังกล่าว
๓. ประสานงานและสร้างข่ายงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมระบอบ ประชาธิปไตย
๔. ศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ การปฏิบัติภารกิจจะดำเนินการโดยเปิดเผยและเป็นกลาง โดยไม่ฝักใฝ่หรือหวังผลประโยชน์ทาง การเมืองหรือทางเศรษฐกิจใดๆ
Overview นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายครั้ง การเลือกตั้งแต่ละครั้งมีส่วนสร้างความเข้มแข็งของพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่กล่าวได้ว่าความชัดเจนของการมีส่วนร่วมดังกล่าวคงอยู่ในระดับที่ “ใช้สิทธิหย่อนบัตร” เท่านั้น จนกระทั่งมีการก่อตั้ง องค์กรกลางการเลือกตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรีที่ 3/2535 เพื่อระดมแกนนำองค์กรประชาชนทั้งภาครัฐ และ เอกชนเข้าร่วมวางยุทธศาสตร์กลั่นกรองคนดีเข้าสู่สภาผู้แทน ผ่าน ยุทธวิธี 2 ประการ คือ
(1) ยุทธวิธีรุก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และป้องปรามการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
(2) และยุทธวิธีรับ โดยการสอดส่องดูแลหน่วยเลือกตั้งและการแจ้งเหตุ
ปรากฏว่า ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรกลาง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กร เอกชน องค์การวิชาชีพ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจปัญหาบ้านเมืองจำนวนหลายหมื่นคน ทำให้การเลือกตั้งใน ปี 2535 (22 มี.ค.และ 13 ก.ย.) ปี 2538 (2 ก.ค.) และ ปี 2539 (17 พ.ย.) มีนักการเมือง “น้ำดี” เพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละครั้ง องค์กรกลางซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ปฏิบัติงานโดยอิสระก็สลายตัวภายหลังชำระสะสางบัญชีการเงินเสร็จสิ้น
เพื่อให้การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและสนองตอบเสียงเรียกร้องของเครือข่ายอาสาสมัครจากทั่วประเทศที่ต้องการให้องค์กรกลางเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์กรกลางจึงมีมติว่า ให้จัดตั้งองค์กรถาวรขึ้น และให้ชื่อว่า “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย”
ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2544 (6 ม.ค.) ได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศจัดตั้ง “เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง” (People Network for Election in Thailand – P-NET) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรก (2542-2545) ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเห็นชัด มีนักการเมืองเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก และ นักการเมืองหน้าเก่าที่ถูก “จับตา”ก็สอบตกมากเช่นเดียวกัน
Web site http://www.pnetforum.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization