હા અમે એક થાળી માં ખાવાવાળા ગુજરાતી

Just for fun
Rating
Likes Talking Checkins
3 0
About આ પેજ માત્ર ને માત્ર મસ્તી મજાક માટે છે........
Description ચાલો મિત્રો આપડે મળી ને જોઈએ કેટલા ફચેબૂક માં ગુજરાતી ભૈયો છે જે કહે છે અમે। ..... ""હા અમે એક થાળી માં ખાવાવાળા ગુજરાતી""
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this just for fun