กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3

 —
Rating
Likes Talking Checkins
14 0
Mission กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๓ มีหน้าที่
เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในเรื่องที่เกี่ยวกับ งานด้านมวลชน การเมือง การปกครองในยามสงคราม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การบรรเทาภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบของกองทัพบก
Phone 055-242859
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this local business