காதல் ஓவியம் கவிதை துளிகள்

 —
Rating
Likes Talking Checkins
16 0
About <3
Description காதல் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கண்கள் அதன் பாடமாகும்
கற்றால் அது வேதமாகும் நீயும் காதல் செய்.........
காதல் நம் சொந்த சுவாசம் காதல் நம் ஆண்ம தாகம்
காதல் நம் இரத்த ஓட்டம்..... நீயும் காதல் செய்....
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book