காதல் ஓவியம் கவிதை துளிகள்

Book
Rating
Likes Talking Checkins
29 0
About <3
Description காதல் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கண்கள் அதன் பாடமாகும்
கற்றால் அது வேதமாகும் நீயும் காதல் செய்.........
காதல் நம் சொந்த சுவாசம் காதல் நம் ஆண்ம தாகம்
காதல் நம் இரத்த ஓட்டம்..... நீயும் காதல் செய்....
Web site http://www.facebook.com/pages/%E0%AE%B5%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE-%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D/120061798147117
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book