ดร.แกง

Government official
Rating
Likes Talking Checkins
4 0
About http://gankspace.wordpress.com
Description ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
Weerapong Prasongchean, PhD
Mission 1. ทำให้เด็กบ้านนอกเห็นความสำคัญของการศึกษาและเรียนหนังสืออย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในท้องถิ่น
3. อยากให้ทุกคน (นักการเมือง, ประชาชน, เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน) เข้ามาช่วยจัดการศึกษาร่วมกัน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนก้าวไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่บ้านนอก
Web site http://gankspace.wordpress.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government official