රමණීය අරණ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
43 118
About මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව -මොනරාගල
Description ගමක වේවා,අරණ්‍යයක වේවා, නිම්නයක වේවා,කඳු ගැටයක වේවා යම් තැනක රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා නම් අන්න ඒක තමයි "රමණීය භූමිය"
Web site http://sinhala.mahamevnawa.lk/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this local business