വെയില് തിന്നുന്ന പക്ഷി '

Community
Rating
Likes Talking Checkins
13 0
About എന്നെ സ്നേഹിച്ചവര്‍ പുച്ഛിച്ചവര്‍
ഏവരും എന്‍റെ ജഡത്തില്‍
വീണ് കരയും
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community