ஆசையில் ஓர் கடிதம்

 —
Rating
Likes Talking Checkins
18 0
About என் ஆவல்களை எல்லாம் கொட்டித்தீர்த்த உனக்கான பெட்டகம்
Description அன்புள்ள மான்விழியே
ஆசையில் ஓர் கடிதம் - நான்
எழுதுவதென்னவென்றால் - உயிர்க்
காதலில் ஓர் கவிதை....!
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this musician / band