เพลินข้าวบ้าน - ploenkhaobaan

 —
Rating
Likes Talking Checkins
44 0
About สืบสานข้าวและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชนแห่งความสุขยั่งยืน
Description กิจการเพื่อสังคมเพลินข้าวบ้าน

"สืบสานความหลากหลายของข้าวพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาพื้นถิ่นในวิถีที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน
โดยใช้งานศิลปะและงานออกแบบ
เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ
และความตระหนักรู้
จนถึงชวนลงมือทำในกิจกรรมต่างๆ"

- - - - - - - - - - - -
Product:
ผลิตภัณฑ์เชิงศิลปะและออกแบบ
ที่เกี่ยวกับข้าวพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
โดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
อย่างน้อย 5% มาส่งเสริมสร้างความยั่งยืน

- - - - - - - - - - - -

เริ่มขึ้นเมื่อธันวาคม 2555 โดยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจาก ChangeFusion นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์สนับสนุนองค์ความรู้
ในการอนุรักษ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และความรู้อื่นๆที่ชาวนาต้องการ

[ ธันวาคม 2555 -ปัจจุบัน ]
เริ่มจากในพื้นที่นำร่องกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
ในหมู่บ้านตาลลูกอ่อน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ที่เมื่อมีนาคม 2556 ได้ก่อตั้งเป็น
"วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพลินข้าวบ้านอู่ทอง"
ดังที่ได้รู้จักกัน (https://www.facebook.com/pkb.uthong)
มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
โดยระยะแรกนำข้าวมาช่วยกระจายขาย
หลังจากนั้นในปี 2557 ชาวบ้านได้เริ่มขายเองได้ในระบบสมาชิก (CSA) ด้วยการสนับสนุนจากอาสาเพลินบริโภคทุกท่าน

[ พฤษภาคม 2556]
จัดอบรมเพลินข้าวพื้นบ้าน สานต่อวิถีอินทรีย์ยั่งยืน
ให้กับกลุ่มชาวนาที่อยากเปลี่ยนวิถีมาเป็นอินทรีย์ที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี และมูลนิธิข้าวขวัญ

[ มีนาคม 2557-ปัจจุบัน]
-ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านอ.เสนา จ.อยุธยา ให้เปลี่ยนวิถีจากทำนาเคมี เป็นทำนาอินทรีย์ยั่งยืน โดยความร่วมมือจากกลุ่มข้าวไทยหัวใจรักชาติสนับสนุนทุนในการไปเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์ยั่งยืนที่มูลนิธิข้าวขวัญ

-ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านจ.นครสวรรค์ "เพื่อนชวนเพื่อนทำนาอินทรีย์" ให้เปลี่ยนวิถีจากทำนาเคมี เป็นทำนาอินทรีย์ยั่งยืน จนรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นและล่าสุดได้เป็นเจ้าบ่าวมือใหม่แห่งผูกปิ่นโตข้าว

[ พฤษภาคม 2558-ปัจจุบัน ]
เป็นพันธมิตรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเจ้าบ่าวชาวนาผูกปิ่นโตข้าวให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
-- - - -- - - - - - - - -

โดยมีภารกิจหลัก คือ

(1) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของข้าวพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาพื้นถิ่นในวิถีที่สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ให้กับทั้งชาวนาและผู้บริโภคโดยใช้ศิลปะแขนงต่างๆ
โดยเผยแพร่ทาง social media และผลิตภัณฑ์เพลินข้าวบ้าน
รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้สร้างฐานข้อมูลข้าวพื้นบ้านไทย, ฯลฯ

(2) สนับสนุนให้เกิดวิถีพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในชุมชน
โดยหนุนเสริมองค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ เช่น
ความรู้ในการทำนาอินทรีย์ยั่งยืน การพึ่งตนเอง ฯลฯ

(3) สร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลกันโดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวนาและผู้บริโภค
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ลดช่องว่างระหว่างกัน
เช่น กิจกรรมเกี่ยวข้าว โยนข้าว ทำอาหารและขนมจากข้าว
Phone 0895025353
Web site http://www.ploenkhaobaan.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community