ตะขบป่า

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 16
About ตะขบป่า : เยาวชนเพื่อเพื่อน พี่น้อง และท้องถิ่น
Mission ที่ผ่านมากลุ่มตะขบป่าได้ดำเนินกิจกรรมเรื่อง เอดส์ เพศศึกษา เรื่องป้องกันการค้ามนุษย์ และเรื่องป้องกันภัยพิบัติ จนมาถึงปัจจุบันทางกลุ่มกำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และ ธรรมะ โดยใช้กระบวนการค่ายพักแรมและละคร เพื่อเป็นการสื่อสารกับเยาวชนและชุมชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/takobpha
Overview กลุ่มเยาวชนที่พัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อื่น
Web site http://www.misterfriendship.com/takhobpa http://takobpha.hi5.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization