สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 —
Rating
Likes Talking Checkins
512 0
About ค่านิยม มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
Description หางานภูเก็ต หางานโรงแรมภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต ทำงานภูเก็ต หางานภูเก็ตโรงแรม parttime หางานภูเก็ตป่าตอง หางานโรงแรมภูเก็ต part time ฝากประวัติหางาน ทำงานภูเก็ต สร้างงานภูเก็ต รับงานภูเก็ต งานภูเก็ต
Mission *จัดหางานให้ประชาชนได้มีงานทำอย่างทั่วถึง
*คุ้มครองคนหางาน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการสมัครงานกับสำนักงาน จัดหางานเอกชน ทั้งงานในประเทศและ งานต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
*ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นศูนย์บริการ จ้างงาน ระยะสั้น ประสานงานรับงาน ไปทำที่บ้าน
*ควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ตลอดจนกำกับการดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนิน การในประเทศไทย

Phone 0-7621-9660
Web site www.phuketjob.org
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government organization