Smart2rich Foundation

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About sMart2rich Foundation
Description โครงการน้ำดื่มปันน้ำ+ใจ
โดย สมาร์ททูริช ประเทศไทย

1. ชื่อโครงการ
โครงการน้ำดื่มปันน้ำ+ใจ
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการปันไออุ่นสู่พี่น้องบนดอยสูง ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการแจกจ่ายผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยหนาวบนพื้นที่สูง ซึ่งประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างดี ต่อยอดส่งผลเป็นแรงบันดาลใจที่จะริเริ่มโครงการใหม่ๆ อันเป็นงานสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อแบ่งปันความรู้สึกที่ดี ความใส่ใจต่อผู้คนรอบข้าง มอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้คนทั่วไป อีกทั้งต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่ได้จัดงานกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จที่วางไว้
ประกอบกับได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพในการดื่มน้ำที่สะอาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต การดูแลเรื่องสุขลักษณะในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี แม้จะดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเป็นแบ่งปันความใส่ใจต่อผู้คนรอบข้าง เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้ที่ดูแลใส่ใจต่อผู้รับอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางที่จะขยายโอกาสการเป็นผู้ให้นี้ ไปสู่ผู้คนที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันแต่ยังขาดโอกาสในการทำสิ่งอันเป็น ประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมาย
ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดดำเนินโครงการน้ำดื่ม “ปันน้ำ+ใจ” ขึ้น เพื่อแบ่งปันน้ำใจจากผู้ให้ไปยังผู้รับ ผนวกกับการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องสุขภาพของคนในสังคม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ให้และผู้รับได้พึ่งพาซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขอิ่มบุญอิ่มใจทั้งสองฝ่าย และต่อยอดในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในอนาคตเพื่อสังคมและชุมชนในโอกาสต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์
3.2 เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์
3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมน้ำดื่มปันน้ำ+ใจ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
ปี พ.ศ.2558
5. สถานที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน


6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการ
2. ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์
3. คัดกรองกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
4. ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้จัดกิจกรรมมารับน้ำดื่มไปดำเนินการแจกจ่ายเอง
5. ประเมินผลการดำเนินการ
7. งบประมาณดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำน้ำดื่มมาจาก นายรณชัย บุญเป็ง ประธานโครงการ และผู้มีจิตอาสาทุกท่าน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์
8.2 ทำให้ผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมมีความสุขใจที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
8.3 ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการทำความดีให้กับสังคมและส่วนรวม

Overview sMart2rich Foundation :: ให้เพื่อแบ่งปัน
Phone 088-4306648
Web site www.smart2rich.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization