ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരൻ - Njaan Kannurkkaran

Community
Rating
Likes Talking Checkins
14 0
About ഈ കണ്ണൂർക്കാർ ഒരു സംബവം തന്നാട്ടാ‍ാ............
‌ ‌
...
Description ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരൻ
-----------------------------
നിങ്ങളെ പോലെ വികാരവും സമൂഹ ബോധവുമുള്ള ഒരു പാവം കണ്ണൂർക്കാരൻ
------------
ഈ കണ്ണൂർക്കാർ ഒരു സംബവം തന്നാട്ടാ‍ാ............
page id 591856040831060
http://www.facebook.com/kannurkkaran
Web site http://www.facebook.com/kannurkkaran
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community