ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 —
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น : www.fitnesskku.com
Description ประวัติความเป็นมาโครงการศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี MOU ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มต้นที่คณะวิทยาการการจัดการเป็นแห่งแรก จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2547 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ( กรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และนายสรณะ ฉายประเสริฐ (ผู้อำนวยการโครงการสถาบันอุดมศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน 6,000,000 บาท ในการปรับปรุง “ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบ Exercise Lab Fitness Center ณ บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งให้งบประมาณในการจัดเตรียมบุคลากร สำหรับมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นผู้นำออกกำลังกาย โดยคัดเลือกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาจำนวน 5 คน เข้ารับการอบรม License ด้านการเป็นครูฝึก Fitness Center เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากบริษัท ลีดเดอร์ส เวลเนส จำกัด ภายหลังการอบรมบุคคลกลุ่มนี้ ได้จัดทำโครงการต่างๆ เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกายสัญจรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การออกกำลังกายแบบ Aerobic Class และการจัดประกวดโครงงานต่าง ๆ ของ Fitness Center จนได้ชื่อ "Bon Physique Fitness KKU" และได้ทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 สิงหาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน
Web site http://www.fitnesskku.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this sports event