ശുപ്പാണ്ടി

Community
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About വാർത്തകൾ, അറിവുകള, വിനോദത്തിനുമായി നിങ്ങൾ ചിലവകേണ്ടത് വെറും ഒരു LIKE മാത്രമാണ്
>>>>www.facebook.com/shuppandionline<<<<<<<<;
Description ശുപ്പാണ്ടി എന്നത് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മലയാളികള് തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ സംബ്രംഭം ആണ്. വാർത്തകൾ, അറിവുകള, വിനോദത്തിനുമായി നിങ്ങൾ ചിലവകേണ്ടത് വെറും ഒരു LIKE മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ LIKEഉം ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേചോതനം. ഒരു LIKE അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ.
Web site http://www.shuppandi.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community