ศูนย์รักษาความปลอดภัย มธ.ศูนย์รังสิต

Government organization
Rating
Likes Talking Checkins
3 0
About ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Mission ให้บริการ-ดำเนินงานด้านงานรักษาความปลอดภัย และจราจร ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัย การเฝ้า ระวังการบุกรุกพื้นที่ตามแนวเขตของมหาวิทยาลัยฯ การประสานงาน กับตำรวจท้องที่ในการเกิดเหตุร้าย และระงับเหตุที่เกิดจากบุคคลภาย นอก รวมทั้งการดูแลความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการปลดป้าย ประกาศต่างๆ ภายในศูนย์รังสิต

•การใช้ระบบ IT
- ป้องปรามและตรวจจับ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
•การใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
- ต่อเชื่อมลูกข่ายทุกหน่วยงานเพื่อประสานและช่วยเหลือ
รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ - ในการบริการนอกเวลาราชการ
ตั้งป้อมและโทรศัพท์ ณ ประตูทางเข้า – ออก หลัก
- สกัดกั้นผู้มาก่อกวนและก่อเหตุ
- ป้องปรามไม่ให้รถตลอดจนทรัพย์สินต่างๆสูญหาย
- การนำทรัพย์สินราชการออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
•การจัดชุดจราจร
- จัดชุดจราจรเฉพาะดูแลความปลอดภัยในเส้นทางหลัก
- ช่วยเหลือภารกิจในกิจกรรมที่เกิดใน มธ.ศูนย์รังสิต
•การจัดชุดสายตรวจและเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำอาคาร
•การจัดสัญลักษณ์จราจร
•การจัดหน่วยงานตำรวจเสริมประสิทธิภาพ
Phone 02-5644407 ภายใน 1000 , 1234
Web site http://www.tu.ac.th/org/ofrector/bg-rs/htm/w_8.htm
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this government organization