കൊല്ലാം പക്ഷെ തോല്പ്പിക്കാനാകില്ല

 —
Rating
Likes Talking Checkins
1 0
About തൂക്ക് മരങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലാക്കി രക്ത ചാലുകൾ നീന്തി കടന്ന ദീരാൻ മാരുടെ വിപ്ലവം
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community