วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

College & university
Rating
Likes Talking Checkins
19 0
About มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย
Mission เพื่อเผยข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสาขาวิชา แก่นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ทุกรุ่น (รวมถึง ศิษย์เก่าหลักสูตร วศ.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1-4) และเครือข่ายทางด้านโลจิสติกส์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Phone 034254236
Web site http://www.facebook.com/Logistics.su
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this college & university