મારો બગીચો

 —
Rating
Likes Talking Checkins
24 0
About લાગણી અને વિચારોના શબ્દોનો બગીચો!
Description “મારો બગીચો” એટલે મારી દુનીયા.. મારું જીવન.. મારી યાદોં અને વાતોનો ખજાનો... મારા મનમાં દબાયેલાં સંવેદનો, અનુભવો અને વિચારોનું હરિયાળું સરનામું !!

અને હું એટલે... ખટમીઠા શબ્દો વડે મારી યાદોને ઉછેરતો 'બગીચાનો માળી'!

“મારો બગીચો” : http://marobagicho.com
Web site http://marobagicho.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this personal blog