ชมรมถ่ายภาพโรงพยาบาลแก้งสนามนาง

Sports & recreation
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About ชมรมถ่ายภาพ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
Description วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน
3. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์กล้อง
4. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายภาพประกวดตามโครงการต่างๆ
5. รับถ่ายภาพงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานรับปริญญา ฯลฯ "ราคาเป็นกันเองครับ"

สมาชิกชมรมถ่ายภาพโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
1. นางสาวปิยฉัตร เจริญสุข
2. นายณัฐวุฒิ กุลจิตติพิพัฒน์
3. นายธรรมนูญ รอดพร้อม
4. นายสุเมธ โต๊ะไธสง
5. นายคมสันต์ บุญญานุเคราะห์
6. นางสาวพิทยา สมัยกลาง
7. นางสาวอาทิยา หมั่นหาโชค
8. นางสาวชลิดา พิศนอก
9. นางสาวจารุณี สุพรรณ์
10. นายยุทธพงษ์ อินทรวรรณ
11. นางสาวสุธีรา จงจิตรกลาง
12. นางสาววิไล สิริสารนันท์
13. นายวรชัย มูลประจักษ์
14. นายปรีชา ยอดนาม
15. นายสุวัฒน์ ประภาตะนันท์
16. ทพ.กิตติทัช วงศ์เวชวศิน
17. นางบุษรินทร์ ด้วงสีแก้ว
18. นางสาวนุจรินทร์ พลยางนอก
Phone 044339083
Web site https://sites.google.com/site/kaengsnamnangl/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this sports & recreation