Qendra Rinore Gjakovë - Gjakova Youth Center

 —
Rating
Likes Talking Checkins
37 0
About gjakovayouthcenter@hotmail.com +377 (0) 44/407-513
Description Qendra Rinore ka qëllim :
- Të Asistoj në zhvillimin e rrjetit të liderëve rinorë.
- Të organizoj aktivitete dhe të siguroj ndihmë për të rinjët Në-rrezik ( nga dukurit negative etj.), duke vepruar si rrjet përkrahës.
- Të siguroj edukim profesional jo-formal dhe in-formal i cili do të pregatis të rinjët të mësojnë një zanat.
- Të siguroj një forum ndërkombëtarë edukativ për udhëtime studimore dhe shkëmbime rinore që do të shërbej si lidhje për studentët e huaj dhe ata Gjakovar.
- Të siguroj edukim për mrojtjen e mjedisit dhe aktivitete per të rinjet.
- Të veproj si lider i shoqërisë civile në ndërmarrjen e masave parandaluese kundër problemeve sociale siq jane: drogat, alkooli, duhani, trafikimi i qenjeve njerëzore, armëve dhe veprimtarive tjera ilegale, smundjet seksualisht të transmetueshme, dhunes ne Shkolla, familje dhe objekte tjera publike, seksit te adoleshenteve etj, duke ngritur vetëdijen publike nëpërmes diskutimeve, lajmrimeve dhe thirrjeve për shërbime civile, broshurave dhe mejtep tjera te informimit.
- Të ofroj edukim per planifikimin familjar dhe seksual, punëtori dhe fletëpalose për informimin e pulikut.

Youth Centre aims:
- Assist in the development of a network of youth leaders.
- To organize activities and provide assistance for youth At-risk (of negative phenomena, etc..), Acting as a support network.
- Provide non-formal vocational education and in-formal, which will prepare young people to learn a trade.
- To provide an international forum for educational trips and youthexchanges that will serve as a link for foreign students and those Gjakova.
- Provide environmental education and activities for young people.
- Act as leader of the civil society to take preventive measures against social problems such as: drugs, alcohol, tobacco, trafficking in human beings, weapons and other illegal activities ,sexually transmitted diseases, violence in schools, families and other public facilities , of teenage sex, etc., raising publicawareness through discussions, announcements and calls forcivil services, brochures and other information mejtep.
- Provide education for family planning and sexual health ,workshops and public information leaflet.

Phone 00377 44 407513
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community