ธรรมะท่านเจ้าคุณนรฯ พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ

Community
Rating
Likes Talking Checkins
17 0
About เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะ
Description เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประวัติ ผลงาน คำสอนของท่านเจ้าคุณนรฯ และเป็นสื่อกลางในการบอกบุญในโอกาสต่างๆ
บุญกุศลใดอันเกิดแต่การจัดทำเพจนี้ขออุทิศแด่ คุณครูชุบ เมนะเศวต อดีตประธานมูลนิธิพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community