فراتر از عشق

 —
Rating
Likes Talking Checkins
15 0
About ●●▬ஜ دلخوشــ عشــق شما نیستـم ای اهل زمیــن بـه خـدا قسمــ که معشوقــه من بالائــی سـت ஜ▬●● ادمین: ஜ●● @rm!n ஜ●● M£L!k@ ●●ஜ
Description هر که آرد سـخن از عشــق به آن می خندمــ ●
روزی از عشــق دلــم سوخــت که خاکســتر شــد ●
بعد از این ســوز بــه هــر ســوزه جهــان مـی خندمـــ ●
خنــده ی تلــخ مــن از گریه غم انگیــزتر اســت ●
کارمــ از گریـــه گذشـــته بــه آنـــ مـی خندمـــ ●
عشـق من عشــق خداییســت عشــق زمینــی هیــچ است ●
بعد از این عشــق به هـر عشــق جهان می خندمـــ ●
Web site Website
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this book