Satit KKU, โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) - ศิษย์เก่า

 —
Rating
Likes Talking Checkins
9 0
About ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) Alumni of The Demonstration school of Khon Kaen University.Satit KKU. Satit ED KKU
Mission มาร่วมกัน เพื่อ สร้างสรรค์การงานก้าวไกล
เพื่อชื่อเสียง สีเทา เราคงไว้
ร่วมใจ ร่วมรัก สามัคคี
Web site http://www.satitkkualumni.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this school