Гешталт психотерапија

Mental health service
Rating
Likes Talking Checkins
100 0
About Гешталт психотераписката метода овозможува оспособување на човекот за користење на своите потенцијали, исполнето и среќно живеење.
Description М-р Ивана Хаџиванова, Психолог/Гешталт психотерапевт
Работи во склоп на Амигдала - Центар за психотерапија и едукација. Врши индивидуални психотераписки средби, психолошко советување и едукативни работилници за личен раст и развој.


Гешталт терапијата е хуманистички пристап во психологијата, со кој се работи холистички, со сите аспекти на личноста, извршено е поместување на медицинскиот модел, во кој се нагласуваше болното и патолошкото, и се оди кон заинтересираност и истакнување на позитивните и здрави аспекти на личноста и нејзиното живеење.
Се работи на патолошките начини на реагирање и однесување и блокирање на своите потенцијали, се оди во насока на постигнување свесност за начинот на блокирање и кон барање на свој начин да тие нивни потенцијали повторно се користат.
Phone 38975273768
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this mental health service