คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

 —
Rating
Likes Talking Checkins
23 2994
About มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยกต์และวิศวกรรมศาสตร์
Mission การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
Phone 042-415638
Web site http://sci.nkc.kku.ac.th/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this university