วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

 —
Rating
Likes Talking Checkins
140 2434
About Engineering Institute of Thailand (EIT)

ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม
Description วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage(

ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม
Mission 1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ
5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ
6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ
7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก
Phone 023192410-3
Web site http://www.eit.or.th
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this non-profit organization