Mỗi ngày 2 từ vựng tiếng Anh về Phật Giáo (2 vocabs about Buddhism/day)

 —
Rating
Likes Talking Checkins
25 0
About Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn đạo sư A Mi Đà Phật _()_
Description Mỗi ngày page sẽ post lên 2 từ vựng tiếng Anh về Phật giáo để mọi người có thể đọc và tìm hiểu thêm những câu chuyện cũng như giáo pháp của Đức Phật.
Xin đem công đức này
Hồi hướng bốn ân và ba cõi
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A MI ĐÀ PHẬT _()_
✉ Website: » http://phapsutinhkhong.com/ «
Mission dharmasite.net
Web site http://dharmasite.net
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this education