ചെങ്കൊടിക്കീഴില്

 —
Rating
Likes Talking Checkins
13 0
About വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഭാവി....★ ★★
Description ചുവന്ന ഇന്ത്യയെ വരവേല്‍കാന്‍ നനുക്കൊരുമിചു പോരാടം ...

ഈക്കൊടിക്കൊരര്‍ഥമുണ്ട്
മാനവന്റെ മോചനം......
താഴുകില്ല താഴ്ത്തുകില്ല
ഇന്ത്യ മണ്ണിലീക്കൊടി......
താഴുകില്ല താഴ്ത്തുകില്ല
ജീവനുള്ള നാള്‍വരെ…..

ചുവന്ന ഇന്ത്യയെ വരവേല്‍കാന്‍ നനുക്കൊരുമിചു പോരാടം ..
Web site http://chenkotikizhil.webs.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community