സുവിശേഷപ്പെട്ടി

Religious organization
Rating
Likes Talking Checkins
4569 134
About ഒരാളില്‍ ദിവസം ഒരു ദൈവവചനമെങ്കിലും എത്തിക്കുക്ക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം...
Description ഒരാളില്‍ ദിവസം ഒരു ദൈവവചനമെങ്കിലും എത്തിക്കുക്ക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം...
Mission ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിന്‍
Phone 9645713369
Web site http://www.facebook.com/biblenursery
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this religious organization