Eesti keele tasemetestid (TESTEST)

Website
Rating
Likes Talking Checkins
0 0
About TESTEST on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eesti keele veebipõhiste testide kodulehekülg. // TESTEST is a homepage of Estonian language web-based tests of the Integration and Migration Foundation Our People (MISA).
Description EST: TESTEST on eesti keele interaktiivne testimis-harjutamiskeskkond, mis aitab sul hinnata oma eesti keele oskust. Samuti pakub TESTEST abi, kui soovid osaleda eesti keele kursusel või sooritada eesti keele tasemeeksamit, kuid ei tea, missugust rühma valida või missugusele eksamile ennast kirja panna. Lisaks pakub TESTEST infot keeleoskuse tasemete kohta.
ENG: TESTEST is an Estonian language interactive test environment that helps you assess your knowledge of Estonian. If you wish to participate in an Estonian language course or pass an Estonian language level examination but are not sure about which group to choose or which exam to register yourself for, TESTEST is the right place for you. Additionally, TESTEST provides you with information on language knowledge levels.
Overview EST: TESTESTI arendajaks on veebipõhiste õpikeskkondade pakkujana ja e-õppe propageerijana tuntud Juku Lab OÜ. Projekti rahastajateks on Euroopa Liit Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) kaudu, Kultuuriministeerium ja MISA. Testide koostajateks on Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ja Tallinna Ülikooli spetsialistid ning Alar Kask.
ENG: TESTEST was created by Juku Lab LLC, a company known for the creation of web-based learning environments and the general promotion of e-learning. The project was financed by the European Union via EIF (European Fund for the Integration of Third-country Nationals), the Ministry of Culture of Estonia and MISA. The tests were created by the specialists of the National Examinations and Qualifications Centre and the University of Tallinn as well as by Mr Alar Kask.
Web site http://web.meis.ee/testest/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this website