නොමැකෙන සෙනෙහස Nomakena Senehasa

 —
Rating
Likes Talking Checkins
22555 4083
About ඔබ දුන්නු සෙනෙහෙ බිදක්‌ ඇත තවම
නොමැකෙන සේ හදපතුලේ..............
Description දුහුල් හිරිපොද වැස්‌ස සුළගට හාද වෙනකොට
මට මතකයි මමත් පියමන් කලා හිමින් හිමින්
ඔබේ සෙනෙහෙ පියාපත යටට....
කියාගන්නට බැරිව ගොලු වුණු දහසක්‌ සිතුවිලි
හුවමාරු කරගත් ඒ වසන්ත දෙහෝරාව....
අපි අපටම නොපෙනෙන වස්‌සානයක
අතිනත් අරන් පියමන් කරපු යුගය
අද වියැකී ගියත් ......
ඔබ දුන්නු සෙනෙහෙ බිදක්‌ ඇත තවම
නොමැකෙන සේ හදපතුලේ..............
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this company