วัดพญาภู จ.น่าน

 —
Rating
Likes Talking Checkins
13 72
About วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐๕๔-๗๑๐๓๔๓, ๐๕๔-๗๑๐๙๓๓
Description วัดพญาภู ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๖ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ที่มีความสำคัญของจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวไว้ว่าพระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๕๐–๑๙๖๐ ได้สร้างวัดพญาภูขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๖ ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่านทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๐๐ พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ซึ่งก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณ ขนาดฐานกว้าง ๑๔ เมตร สูง ๒๕ เมตร
Mission วัดพญาภู เป็นพระอารามหลวง ชนิดสามัญ เป็นสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดน่าน ที่เปิดการเรียน - การสอน เฉพาะ บาลี-นักธรรม โตยเริ่มก่อตั้งสำนักเรียน โดย พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
Phone 054-710933
Web site http://www.payapoo.net/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this church / religious organization