On Call 36小時 II - 謬誤大解剖

Community
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
About 如果真係想拍好醫護劇, 唔該可唔可以認真D, 做好D研究先去拍
話晒你都話自己最多人睇, 唔好教壞睇D 市民

希望呢道可以集合一群醫護既專業人員, 為市民帶來正確既醫學知識
拒絕是是旦旦 !!!
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community