හෙළ යුගය

Society / culture website
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About වෙබ් අවකාශය තුල රාවණා රජු හා ඒහා බැඳුණු ඉතිහාසයට අදාල සිංහල ලිපි සටභන් එකතුව
Description වෙබ් අවකාශය තුල රාවණා රජු හා ඒහා බැඳුණු ඉතිහාසයට අදාල සිංහල ලිපි සටභන් එකතු කොට එක් ස්ථානයකට ගෙන ඒම මාගේ අරමුණයි. එමඟින් මා බලාපොරොත්තු වන්නේ කාලයත් සමඟ අප අතරින් සැඟව ගිය අපට හිමි ඒ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය වර්ථමාන සිංහල කතා කරන කියවන ජනසමාජයට ඒත්තු ගැන්වීමයි.
Web site http://helayugaya.blogspot.com
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this society / culture website